Kế hoạch marketing trong Covid-19 của bạn, là gì?

Tất cả mọi người trên thế giới đều đang nói về Covid-19 và ảnh hưởng sâu sắc của nó đến hoạt động kinh doanh với hàng loạt doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất…
Câu hỏi lớn và bức thiết dành cho nhiều nhà tiếp thị hiện tại hẳn sẽ là: Chúng ta có nên tiếp thị?

Xem chi tiết